Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
укр рус

Аудит і податковий консалтинг

Аудит є одним із механізмів забезпечення довіри до бізнесу. Він являється запорукою достовірності даних про результати господарської діяльності об’єктів інвестування, гарантом добросовісності взаємодії між партнерами, інструментом реалізації корпоративних стратегій для компаній, засобом державного моніторингу тощо.

Центр «Парето», керуючись міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, надає комплекс аудиторських послуг, покликаних сформувати беззаперечні та достовірні відповіді на питання, поставлені замовниками:

 • податковий аудит

Мінімізація збитків від податкових перевірок у вигляді штрафів, донарахування податкових зобов’язань – одне з основних питань для забезпечення безперебійного функціонування кожного підприємства. Реалії застосування податкового законодавства контролюючими органами часто ставлять бізнес в скрутне фінансове становище. Відповідно, взаємодія з податковими інспекціями для суб’єктів підприємництва стає пріоритетом, рівнозначним стратегії ефективності їх господарювання.

Комплекс послуг з податкового аудиту, що надається Центром «Парето», направлений на зменшення податкового тиску на бізнес.

Склад послуг:

- проведення перевірки податкового обліку та звітності: виявлення помилок і надання роз’яснень щодо їх виправлення;

- підготовка суб’єкта господарювання до податкової перевірки: крім перевірки обліку і звітності – також аналіз попередніх податкових перевірок, виявлення переліку фіскальних питань, що «зацікавлять» податкових інспекторів для неправомірного донарахування податкових зобов’язань, опис аргументів правомірності дій підприємства щодо вказаних питань і т. д.;

- виправлення помилок, виявлених в ході податкового аудиту: дооформлення документів для цілей податкового обліку, складання коригуючої звітності і т. д.;

- супроводження податкової перевірки: формування правової позиції підприємства по оскарженню інкримінованих податковими інспекторами питань, складання відповідей на запити, проведення роз’яснювальної роботи з персоналом замовника щодо порядку взаємодії з перевіряючими, консультування штату бухгалтерії по питанням, що ставляться перевіряючими і т. д.;

- інші послуги в галузі податкового обліку по замовленню клієнта.

 • аудит об’єктів інвестування (Due Diligence)

Як відомо, Due Diligence (DDG) – є комплексом процедур, що дозволяють сформувати об’єктивні дані про об’єкт інвестування.

Центр «Парето», має багаторічний досвід роботи в фінансово-інвестиційній сфері та в рамках проведення Due Diligence  пропонує комплексний підхід вивчення сфери інвестування. Його реалізація здійснюється штатом фахівців напрямку аудиту, оцінки, юриспруденції тощо. Це дозволяє сформувати повну та об’єктивну оцінку об’єкту інвестування, виявити існуючі ризики та дати відповіді на всі інші питання потенційного інвестора:

- достовірність оцінки та складу активів;

- стан розрахунків з дебіторами та кредиторами;

- відповідність формування фінансових показників;

- правові обмеження реалізації інвестиційного проекту;

- податкові наслідки здійснення інвестування і т. д.

При наданні послуг щодо проведення DDG, одним з ключових завдань Центру «Парето» є забезпечення інвестиційної безпеки замовника. У зв’язку з цим, результатом співпраці з клієнтом є:

- письмове викладення матеріалів дослідження об’єкту інвестування у детальному звіті;

- оцінка результатів  DDG с позиції прийнятності для замовника;

- подальше супроводження інвестиційного проекту з юридичних, податкових та інших питань і т. д.

 • аудит системи внутрішнього контролю

Ефективна реалізація цілей бізнесу будь-якого підприємства більшою мірою залежить від налагодження системи його внутрішнього контролю, зокрема:

- організації структури управління та розподілу центрів відповідальності;

- перевірки об’єктивності управлінських рішень персоналу підпорядкованого рівня;

- характеру взаємодії спеціалістів різних напрямів;

- контролю грошових потоків (cash-flow);

- ефективності документообігу і т. д.

З метою забезпечення стабільного розвитку суб’єкта господарювання, виявлення можливостей прогресивного росту, Центр «Парето» пропонує скористатися послугами кваліфікованих спеціалістів з аудиту систем внутрішнього контролю.

Практика взаємодії з клієнтами різних галузей господарювання дозволяє нам використати досвід, що є цікавим та корисним як для власників бізнесу так і виконавчих керівників.

Незалежність роботи фахівців Центру «Парето» гарантує неупередженість результатів дослідження як об’єктивного підґрунтя для вдосконалення внутрішнього контролю.

 • аудит при ліквідації підприємств

Центр «Парето» пропонує скористатися послугами з аудиту підприємств, які підлягають ліквідації або перебувають у стані санації.

За даними аудиту надається висновок незалежного аудитора щодо стану активів, зобов’язань та капіталу підприємства.

На даний час постійними клієнтами Центру «Парето» по замовленню вказаного аудиту являються:

- власники та інвестори – при вирішенні питань щодо зміни статутного капіталу;

- самі підприємства – у разі проведення процедур банкрутства чи укладення мирових угод (проведення санаційних процедур);

- суб’єкти господарювання, що здійснюють керівництво процесом емісії (андерайтери) – при викупі ними корпоративних прав;

- органи державної судової системи – при вирішенні питань щодо проведення процедур санації;

- банківські установи – у випадку прийняття рішення про надання кредиту на реалізацію санаційної політики;

- установи держаної влади – при вирішенні питань щодо надання державної санаційної підтримки і т. д.

За бажанням замовника, можуть бути надані додаткові послуги щодо оцінки майна, реалізації активів об’єкта ліквідації, комплексу юридичних послуг і т. д.

 • кадровий аудит

Кадровий аудит об’єднує процедури дослідження існуючої системи управління персоналом та його відповідності поточним та перспективним цілям бізнесу.

Практика Центру «Парето» свідчить про необхідність здійснення кадрового аудиту при:

- виникненні питань щодо рівня завантаженості роботи персоналу;

- необхідності аналізу оптимальності розподілу посадових обов’язків;

- виникненні питань щодо відповідності кваліфікації працівників їх посадовим обов’язкам;

- при потребі модернізації виробництва;

- при високому рівні «плинності» кадрів;

- при зміні штатної структури, створенні нових підрозділів і т. д.

Основні питання, які вирішуються фахівцями Центру «Парето» при наданні послуг:

- дослідження методів управління персоналом;

- рівень зацікавленості працівників в результатах власної праці, методи їх мотивації;

- достатність на відповідність програм підвищення кваліфікації;

- аналіз відповідності кадрової системи чинному законодавству;

- оцінка рівня внеску в ефективність роботи підприємства окремих штатних одиниць;

- скорочення витрат на управління персоналом і т. д.

Крім того, при здійсненні кадрового аудиту проводиться аналіз відповідності ведення кадрового обліку, формування особових справ тощо (питання узгоджуються з замовником).

За бажанням замовника кадровий аудит може бути здійснено як окреме завдання або в рамках проведення аудиту системи внутрішнього контролю.

 • ІТ-аудит

Центр «Парето» надає послуги щодо аудиту забезпечення, ефективності функціонування інформаційних систем суб’єктів господарювання.

Види інформаційних систем, на яких спеціалізуються наші фахівці:

- бухгалтерські: 1С 7.7, 1С 8, в т. ч. спеціалізовані – Памак і т. д.;

- фінансово-управлінські: Navision і т. д.;

- складського обліку: Axapta і т. д.;

- кошторисні: Audatex і т. д.;

- технічно-нормативні: ETKA, Elsa.

Крім того, за умови надання релізу та інструктивного матеріалу, аудит проводиться і щодо інших інформаційних систем по замовленню клієнта.

При наданні послуг вирішуються питання:

- відповідності ресурсів програм поточним та перспективним цілям бізнесу;

- актуальності релізу інформаційної системи;

- повноти використання програмних модулів;

- компетентності персоналу, обслуговуючого інформаційні системи;

- тестування на наявність помилок;

- відповідність отримання друкованих документів та розрахункових даних законодавчим вимогам і т. д.

 • підтвердження фінансової звітності

Достовірність показників фінансової звітності є запорукою інвестиційної довіри до суб’єкта господарювання.

Аудиторами Центру «Парето» надаються послуги щодо підтвердження фінансової звітності замовника:

- добровільний (ініціативний) аудит;

- обов’язковий аудит.

Аудиторські послуги реалізуються згідно договору про співпрацю з провідними аудиторськими фірмами: надається можливість складання аудиторського звіту (висновку) за ліцензіями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Практика національного аудиту свідчить про основну зацікавленість бізнесу в підтвердженні фінансової звітності згідно вимог контролюючих органів. Поряд з тим, фахівці Центру «Парето» ставлять за мету не лише підготовку звіту для вказаних цілей, а й вирішення в ході надання послуг питань, актуальних для поточної діяльності самого клієнта:

- відповідності формування собівартості;

- актуальності створюваних резервів на забезпечення майбутніх платежів;

- оцінки вартості, стану, та оптимальності вибраного методу амортизації необоротних активів;

- обліку фінансових інструментів;

- формування власного капіталу і т. д.

Безкоштовно надаються консультації щодо виправлення показників фінансової звітності.

 • аудит по спеціальному завданню

З метою забезпечення вимог замовників щодо надання окремих видів аудиторських послуг, Центр «Парето» забезпечує проведення аудиту по спеціальному завданню клієнта:

- аудит цільового використання ресурсів

- перевірка окремих ділянок обліку щодо відповідності нормативним вимогам;

- дослідження (розробка) облікової політики;

- перевірка прогнозної фінансової інформації;

- проведення розрахунків щодо дисконтування;

- експертизи застосованих облікових оцінок;

- перевірка результатів виправлень за даними попереднього аудиту;

- аудит результатів спільної діяльності;

- перевірка розрахунку показників фінансового аналізу і т. д.

Форма представлення результатів аудиту визначається за вимогами замовника: звіт керівництву, висновок для контролюючих органів, реєстр для виправлення бухгалтерії тощо.

 • інші види обов’язкового та ініціативного аудиту

Надання аудиторських послуг вимагає бездоганної ділової репутації, якою користується Центр «Парето» у клієнтів та партнерів. Передумовою її забезпечення є висока якість надання послуг, обумовлена належним рівнем кваліфікації, використанням на умовах співробітництва досвіду провідних аудиторських компаній (засвідченого Свідоцтвом про відповідність системи контролю якості Аудиторської палати України).

Податковий консалтинг – комплекс послуг, направлений на вирішення питань в сфері оподаткування і обліку з метою забезпечення реалізації поточних та перспективних завдань менеджменту клієнтів Центру «Парето».

Перелік послуг включає:

 • відновлення обліку

Втрата облікової інформації для будь-якого суб’єкта господарювання обумовлює нарахування штрафних санкцій при податкових перевірках, втрату важливих даних про бізнес процеси тощо.

Фахівці Центру «Парето» здійснюють комплекс робіт з часткового та повного відновлення обліку. В ході роботи застосовуються новітні розробки програмного забезпечення з автоматизації обліку, що дозволяє скоротити термін відновлення даних, вдосконалити організацію облікових процесів, активізувати процес звітності в найбільш зручній формі для замовника тощо.

При проведенні робіт додатково проводиться аналіз застосованої податкової системи, виявляються переплати податкових платежів, резерви економії витрат підприємства.

За бажанням замовника процес надання послуг поєднується з консультуванням його облікового персоналу з метою недопущення проблемних ситуацій в обліку при наступній роботі.

За результатами проведення робіт замовник отримує повний об’єм актуальних облікових даних, оформлені нормативні та розпорядчі документи (накази, положення, акти засідання комісій тощо) і головне – впевненість у власному обліковому процесі та можливість зосередитись на ефективній реалізації цілей бізнесу, а не облікових проблемах.

 • консультування з оподаткування та обліку

Плинність законодавства з питань оподаткування та обліку потребує додаткових витрат часу на відслідковування нормативних змін, їх аналіз та пристосування до діючих бізнес-процесів підприємства.

Своєчасний моніторинг вказаних змін потребує постійних витрат на абонентську передплату інформаційних систем (Ліга Закон тощо), періодичних видань тощо.

Спеціалістами Центру «Парето» проводиться щоденний моніторинг законодавчих змін з використанням комплексу інформаційних систем, особистої бази проблемних питань в галузі податкового обліку, бази судової практики, бази коментарів представництв аудиторських компаній «великої четвірки» тощо.

Таким чином, накопичений досвід дослідження облікових процесів різних галузей та напрямів як в сфері національного так і міжнародного законодавства, забезпечує клієнтам можливість:

- своєчасного інформування про законодавчі зміни;

- отримання відповідей на неоднозначні трактування нормативних норм;

- аналізу господарських операцій з позицій застосування чинного законодавства;

- обґрунтування та підтримки позиції підприємства при податкових перевірках;

- зниження витрат на утримання інформаційних систем і т. д.

Надання консультацій здійснюється як в письмовій формі, так і в телефонному режимі («гаряча лінія»), на разовій та тривалій основі (абонемент) з підготовкою та наданням необхідних нормативних документів.

При замовленні абонементу клієнт Безкоштовно отримує послугу щоденного моніторинг законодавчих змін в галузі податкового та бухгалтерського обліку з наданням нормативних документів.

Консультування також проводиться у формі семінарів, тренінгів тощо.

 • розробка систем оптимізації оподаткування

Правильність обраної схеми оподаткування бізнес-процесів дозволяє спростити режим оподаткування для суб’єкта господарювання та отримати додаткові конкурентні можливості для власного розвитку. Більше того, реалії національної фіскальної політики свідчать, що від оптимальності податкового режиму взагалі залежить можливість безперебійного функціонування бізнесу.

Розробка податкової стратегії потребує значного досвіду практичного застосування податкового законодавства. Про його відповідність для спеціалістів Центру «Парето» свідчить багаторічний стаж роботи в науково-дослідних інститутах судових експертиз, залучення для розробки коментарів до Податкового кодексу України, постійне практика аудиту клієнтів з податкових питань тощо.

При замовленні послуг клієнтам додатково надається можливість юридичного та аудиторського супроводження реалізації розробленої системи оподаткування.

Послуги забезпечуються як в галузі національного так і міжнародного податкового законодавства.

 • розробка облікової політики та документообігу

Невідповідність визначення облікових норм призводить до недоліків формування бухгалтерських даних, а, в окремих випадках – і помилок. В свою чергу, оптимальний документообіг має забезпечувати повноцінну реалізацію облікової політики та ефективне функціонування бізнес-процесів підприємства.

Фахівці Центру «Парето» забезпечують можливість як розробки повної облікової політики та документообігу для клієнтів, так і вдосконалення, аналізу на відповідність чинному законодавству тощо – їх окремих ланок.

 • ведення обліку для юридичних та фізичних осіб

Центр «Парето» забезпечує ведення обліку для юридичних та фізичних осіб. Послуги надаються кваліфікованими бухгалтерами, згідно укладеного договору з аутсорсінговою компанією.

В ході надання послуг забезпечується:

- організація документообігу;

- перевірка та виправлення складених первинних документів;

- ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій;

- здійснення управлінського обліку;

- складання управлінських звітів за даними обліку;

- складання податкової та бухгалтерської звітності;

- проходження податкових перевірок.

Користування послугами ведення обліку дозволяє уникнути додаткових витрат на утримання облікових баз, інформаційне забезпечення штату, фінансування облікового персоналу тощо.

 • тестування та підбір персоналу

Належна кваліфікація персоналу є запорукою ефективності роботи будь-якого підприємства.

Фахівці Центру «Парето» забезпечують тестування та підбір спеціалістів фінансово-облікового складу: бухгалтерів, фінансистів, економістів, обліковців. При наданні послуг задовольняються всі вимоги замовника щодо потенційних працівників: досвід роботи, знання мов, володіння спеціалізованим програмним забезпеченням, кваліфікаційні знання, режим роботи тощо.

Пошук персоналу проводиться у скорочений термін завдяки наявності доступу до багатьох баз кадрових даних, використанні широкого спектру інформаційних ресурсів засобів масової інформації, співпраці з провідними кадровими агентствами тощо.

Після підбору кандидата на посаду, клієнтом-роботодавцем визначається випробувальний термін. У разі невідповідності кандидата вимогам замовника, подальший пошук працівника здійснюється безкоштовно та вважається виконаним лише при проходженні підібраним кандидатом вказаного випробувального терміну.

 • проведення ревізій та інвентаризацій

Кваліфікація і досвід спеціалістів Центру «Парето» у фінансово-економічній, юридичній галузі та сфері організації бізнесу, надає можливість забезпечити проведення комплексу робіт щодо аналізу використання та збереження матеріальних ресурсів клієнта.

Послуги надаються шляхом проведення ревізій, інвентаризацій, контрольних операцій, програм «таємного покупця» тощо.

Вирішуються питання:

- відповідності наявності та стану матеріальних об’єктів їх обліковим даним;

- достовірності цін на придбання послуг та товарно-матеріальних цінностей;

- оптимальності умов договорів щодо постачання та реалізації;

- дійсності цільового використання коштів;

- наявності зловживань через систему знижок та виплату агентських винагород;

- створення відтоку клієнтів;

- наявності непродуктивних витрат і т. д.

За даними проведених робіт замовнику надається детальний звіт з підтверджуючими матеріалами для доведення встановлених недоліків, надаються рекомендації щодо їх усунення та, при необхідності – юридичне супроводження.

 • направлення спеціалістів по договору підряду (аутстафінг)

Для надання клієнтам послуг високого кваліфікаційного рівня, Центр «Парето» співпрацює з провідними аудиторськими, юридичними, аутсорсінговими компаніями. Шляхом поєднання досвіду та ресурсної бази на умовах співпраці з партнерами, забезпечується реалізація трудоємких і спеціалізованих проектів та задоволення вимог замовника з перевершенням очікуваного ним результату.

Фахівці Центру «Парето» завжди готові надати власний досвід, знання та ресурсний потенціал на засадах взаємовигідної співпраці в галузях:

- оцінки майна;

- аудиту;

- бухгалтерського та податкового обліку;

- економіко-аналітичній сфері;

- юриспруденції і т. д.

Більш детальну інформацію про галузі спеціалізації можна отримати з відповідних розділів щодо послуг Центру «Парето».

Послуги надаються як на умовах договорів підряду, так і шляхом укладення тристоронніх договорів з клієнтами, угод на консультування тощо.

Спеціалісти Центру «Парето» являються сертифікованими аудиторами, судовими експертами, фахівцями з міжнародних стандартів звітності (ACCA DipIFR), мають багаторічний досвід в галузі податкового і бухгалтерського обліку. В ході роботи застосовуються новітні технічні ресурси, що сприяють її ефективності та результативності. Відповідно, забезпечується високий кваліфікаційний рівень надання послуг, орієнтованих на вимоги клієнта.

Конфіденційність даних замовника гарантується письмово та, в комплексі з належно оціненою клієнтами Центру «Парето» якістю послуг, є запорукою постійного співробітництва.

Орієнтовна вартість послуг наведена у прайс-листі.

Куратор напрямку

Івченко Олег

(044) 361-99-79

(067) 462-42-24

(050) 314-19-99

ivchenko@pareto.kiev.ua